ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ "НОВА ПАРАДИГМА"

 

1. Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам ВАК (див. Постанову Президії ВАК України № 7-05/1 від 15. 01. 2003 р.) до структури наукової статті, згідно з якими стаття повинна містити наступні елементи з обов’язковим виділенням їх назв у тексті: 
постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання обраної проблеми і на які спирається автор;
виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;
формулюв
ання мети та завдань статті;
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки із запропонованого дослідження;
перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
2. До публікації в журналі приймають раніше не опубліковані наукові праці. За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
3. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжують рецензією або доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.
4. Рукопис статті подають в одному примірнику (українською або російською мовами) у електронному варіанті у вигляді файлу, виконаного у текстовому редакторі MS Word for Windows (формати .doc або .rtf). Електронний варіант статті подають електронною поштою за адресою: [email protected]
5. Основний текст статті має супроводжуватись трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Всі анотації повинні містити прізвище, ініціали автора, назву статті, текст анотації (до 50 слів), перелік ключових слів (див. зразок на рисунку).
  
Рис. 1. Розташування структурних елементів статті
 
6. Окремим файлом автори обов’язково подають електронну версію розширеної анотації статті (обсягом 1-2 сторінки формату А 4, але не менше як 2000 знаків) англійською мовою, яка буде розміщена на web-сторінці видання відповідно до наказу № 1111 Монмолодьспорту України від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України» (кількість сторінок розширеної анотації не входить до загальної кількості сторінок статті). Розширена анотація повинна бути професійно та якісно перекладена англійською мовою, структурованою, містити мету дослідження, застосовані методи, основні одержані висновки.
7. Вимоги для оформлення тексту: всі поля по 20 мм; шрифт Тіmеs New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. 
8. Перелік літературних джерел розташовують за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком Література і виконують мовою оригіналу. Покликання на літературне джерело у формі виноски, розміщеної наприкінці сторінки тексту, є неприпустимим.
9. Обов’язковим є зазначення в переліку посилань загальної кількості сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей). Джерела в переліку посилань нумерують вручну без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований». Посилання на літературу в тексті подають за наступним зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел водночас подають так: [3; 5; 7] або [3, 145; 5, 25; 7, 348].
10. Статтю обов’язково супроводжують авторською довідкою із зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи; а також робочої, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти. 
11. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів. Редакційна колегія перевіряє статті на плагіат та залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам ВАК України.
До уваги авторів! 
Електронні версії усіх статей, надрукованих у журналі «Нова парадигма», безоплатно публікують на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» та на сайті журналу «Нова парадигма» (згідно з наказом № 1111 Монмолодьспорту України від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України»). Автор, подаючи статтю до редакції журналу, надає тим самим згоду на безоплатну публікацію електронної версії своєї статті на зазначених сайтах.
 

 

Відомості про автора


Стаття подається в розділ “філософія” 

Прізвище, ім’я, по батькові:____________________________________             __ ___________________________________________________________  _____  _
Науковий ступінь:_________________________ _______________________    __
Вчене звання:_________________________________  __________ ___________
Посада, місце роботи:_________________________________________  __    ___ _____________________________________________________________ _ ____ ____________________________________________________ ___  ____ __ __ _
Робоча адреса:________________________________________________ ___ __
Домашня адреса:_________________________________________________   __
Контактний телефон: _______________________________________   ________
Е-mail:_____________________________________________________   _______

У поданій мною науковій статті є всі необхідні елементи, які вимагає ВАК України (Протокол № 3-05/11 від 15.12.04):
1)    постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2)    аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
3)    виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
4)    формулювання цілей статті (постановка завдання);
5)    виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
6)    висновки з даного дослідження;
7)    перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

_________________                                                             ___________________
       (дата)                                                                                                (підпис)

 

 
 
Пошук по автору
Календар
Корисні посилання
http://www.bvp.npu.edu.ua
http://www.kuei.npu.edu.ua
http://www.nbuv.gov.ua
http://gileya.org.ua
http://www.npu.edu.ua
 
Copyright © 2009, novaparadigma.org.ua.
All rights reserved.